Nepal Earthquake
WHY, WHAT AND HOW?

Now a day's big problem in Nepal.  Nepal Earthquake On April 25 at 11:56 local time, a 7.8 magnitude earthquake struck Nepal, with the epicenter in Lamjung District, about 50 miles northwest of Kathmandu and just south of china border. Dozens of aftershocks followed, including a 6.7 magnitude earthquake on April 26. There are over 7,300 fatalities & more than 1,400 people have been injured, but we know these numbers are likely to significantly increase in the days and weeks to come. More than 8 million people have been affected. The project will be managed of relief provide some materials: blankets, tarps & Tarpaulin, buckets, shelter Kits, Medical & Medicine, Dry food Biscuit, noodles, Drinking Water and Volunteer.

EFFECTS:
This project will be managed of  relief provide some materials: blankets, tarps & Tarpaulin, buckets, shelter Kits, Medical & Medicine, Dry food Biscuit, noodles, Drinking Water and Volunteers to  fatalities & injured People. And project will be managed of affected children are always the most vulnerable in an emergency. Save the Children is deeply concerned that many girls and boys are injured or have been directly affected by the loss of family members and their homes. Our emergency health team has being deployed to Kathmandu to help survivors who have been injured.

 
MDCO Nepal
  • OUR SCHOOL PROJECT:

WHY, WHAT AND HOW?

The major problem of the school is that that are lack of basic teaching materials .Since teachers use chalk board, the class room is full of dust while writing on the board and rubbing it. This makes the teachers and the student ill sometimes. The school teacher staff does not have a book case to keep their teaching materials and other things. There are also not enough chairs and tables in the staff room The project will: • manage 10 white boards the school. • buy two water filters for the teaching staff • purchase two water tank. • purchase 8 chairs, three table, two book cases for the staff room. buy one football and one volley ball also one net for the • buy 10 dustbins for the school class rooms • At the end of the project period the school will have • Managed 10 white boards with markers and ink. • bought two water tanks for collection water. • Purchased two book cases for teaching metatarsals. • purchased 8 chairs, three table for the office room. • bought water filter for the teacher staff.

MDCO,Nepal
  • Rural Development Planning.
ग्रमिण बिकास योजना Rural Development Planning.
ग्रमिण क्षेत्रहरु आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका र अबिकसित क्षेत्रहरु हुन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बिभिन्न किसिमका समस्याहरु बिद्ययमान छन् । यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्दै ग्रामिण क्षेत्रलाई बिकसित  स्थानको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ् ।  ग्रामिण क्षेत्रमा केबल सामाजिक आर्थिक,राजनैतिक,संस्कृतिक,भौगोलिक,पर्याबरणीय आदि समस्या र चुनौतिहरु मत्रै नभई बिकासका लागि  आबस्यक स्रोत  साधन र सम्भाब्यता पनि रहेको छ । त्यासैले उपलब्द स्रोत साधनको उपयोग गर्दै ग्रामिण क्षेत्रमा बिद्ययमान बिभिन्न प्रकृतिका समस्याहरुको दिगो र समयानुकुल समाधानको प्रयासलाई अगाडी बढाउन योजनाको आबस्यकता र अपरिहार्य हुने गर्दछ ।

  • जनशत्ति बिकास सामुदायिक संस्था
जनशत्ति बिकास सामुदायिक संस्था 
यो संस्था स्थापना गनुको मुख्य कारण यसप्रकार छन । ग्रामिण नजवन स्तरमा सुधार ,भौतिक संरचनाको संरक्षणर पुर्नस्थापना ,स्थानिय स्रोत र साधनको  परीचालन , कृषि र पहुपालन ब्याबसाय  सुधार र आधुनिकी करण  , सामाजिक जनचेतना अभियान ,पारीवारीक जिवन स्तर सुधार र  ब्याबसाय संन्चालनमा सहुलियत रिण उपलब्ध ,दैबिक प्रकोप र आपत बिपतमा  सहयोग , भबिश्यमा आर्थिक टेवा पुर्याउने उदेश्यले बचत गर्ने बानिको बिकास यस्ता धैरै किसीमका जनमुखी कामहरु गर्दै आएको छ ।
Table 'mdcoorg_mdco.videos' doesn't exist